Republika Hrvatska
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14, 10 000 ZagrebO naknadama

Tipski upit: "Molim vas za kratka pojašnjenja u vezi naknada."

Naknade za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti, bez obzira na to da li upotrebljavaju pomorsko dobro ili ne. Ove naknade su prihod proračuna županije na čijem je području brodica, odnosno jahta upisana. Prigovor protiv računa za ovu naknadu može se izjaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Provjeru uplate ove naknade može obaviti županija na čijem je području brodica, odnosno jahta upisana, te ovo Ministarstvo za naknade koje se odnose na 2015. godinu pa nadalje.

Naknade za sigurnost plovidbe plaćaju vlasnici ili korisnici plovnih objekata i drugih objekata namijenjenih za plovidbu, osim broda i ratnog broda kada plove ili borave u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske. Smatra se da plovni objekt hrvatske državne pripadnosti plovi i boravi u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske dokle god je upisan u hrvatski upisnik/očevidnik, osim ako se ne dokaže suprotno. Ove naknade su prihod državnog proračuna. Prigovor protiv računa za ovu naknadu može se izjaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture koje može obaviti i provjeru da li je ova naknada plaćena. Novi naziv ove naknade je "naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja".

Naknade za uporabu objekata sigurnosti plovidbe plaćaju plovni objekti kada plove ili borave u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske. Ove naknade su prihod trgovačkog društva Plovput d.o.o. Prigovor protiv računa za ovu naknadu može se izjaviti isključivo Plovputu d.o.o. koji može obaviti i provjeru da li je ova naknada plaćena. Izuzetak je obračun ove naknade za 2015. godinu - u tom se slučaju prigovor može izjaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture koje može obaviti i provjeru da li je ova naknada plaćena. Prihod od ovih naknada za 2015. godinu bio je prihod državnog proračuna.

Dodatne naknade. Uz gore navedene naknade, neki plaćaju i dodatne naknade odnosno pristojbe, primjerice; naknadu za koncesiju, naknadu za koncesijsko odobrenje, pristojbu za vez, itd.

Svaka naknada je posebna, te plaćanje jedne naknade na utječe na oslobođenje ili umanjenje obveze plaćanja druge naknade.

Dodatne informacije, izuzetke i detalje o naknadama možete pronaći u pravnim izvorima.


Ako je Vaš slučaj istovjetan ili sličan gore navedenom tipskom upitu, molimo Vas da ne postavljate upit ako to nije nužno te da, ako ste obveznik plaćanja, platite naknade. U suprotnom, odnosno ako Vam gornja objašnjenja nisu pomogla ili se ne mogu primijeniti na Vaš slučaj, možete podnijeti prigovor/upit na e-mail adresu prigovor@pomorstvo.hr

Povezano: početna stranica, pravni izvori, provjera uplate